• خبرنامه 24 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم اسفند ماه سال جاری 175.3میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 184.7 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5.1 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 150.3 بوده است که بارش سال جاری 16.6 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و چهارم متعلق به منطقه مهمانک استان خراسان شمالی به میزان 53.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 28.8 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 5.1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 131
     شماره : 24
     زمان انتشار: اسفند ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر: