• خبرنامه 26 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پنجم فردوردین ماه سال جاری 204.7میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 214.1 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 4.4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 170.6 بوده است که بارش سال جاری 20.0 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و ششم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان 76.5 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان به میزان 31 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 1.1 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 204
     شماره : 26
     زمان انتشار: فروردین ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: