• خبرنامه 28 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هجدهم فردوردین ماه سال جاری 227.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 260.7 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 12.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور186.1 بوده است که بارش سال جاری 22.1 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و هشتم متعلق به منطقه حاجی آباد استان هرمزگان به میزان 56.5 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 32.7 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه آبعلی استان تهران به میزان منفی0.5 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 250
     شماره : 28
     زمان انتشار: فرودین ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: