• خبرنامه 29 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و پنجم فردوردین ماه سال جاری 248.6 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 275.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9.8 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور191.7بوده است که بارش سال جاری 29.7 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته بیست و نهم متعلق به منطقه اقلید استان فارس به میزان 72.8میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 37 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان منفی1درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 229
     شماره : 29
     زمان انتشار: فروردین ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: