• خبرنامه 30 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یک اردیبهشت ماه سال جاری 257.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 289.7 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 11 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور197.2بوده است که بارش سال جاری 30.8 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی ام متعلق به منطقه فاروج استان خراسان شمالی به میزان 54.5 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 32.6 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه خلخال استان اردبیل به میزان منفی0.4درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 201
     شماره : 30
     زمان انتشار: اردیبهشت ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: