• خبرنامه 31 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشت اردیبهشت ماه سال جاری 266.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 293.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 9.4 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور203.4بوده است که بارش سال جاری 30.9 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و یکم متعلق به منطقه تازه آباد استان کرمانشاه به میزان 67.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 37.9 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه اردبیل استان اردبیل به میزان 3.6 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 191
     زمان انتشار: اردیبهشت ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: