• خبرنامه 32 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پانزده اردیبهشت ماه سال جاری 277.8 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 295.1میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور208.6 بوده است که بارش سال جاری 33.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و دوم متعلق به منطقه اقلید استان فارس به میزان 69.2 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به میزان 39.8 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه زرینه استان کردستان به میزان 2.4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 194
     شماره : 32
     زمان انتشار: اردیبهشت 99
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: