• خبرنامه 33 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری 280.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 297.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 5.6 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور212.4 بوده است که بارش سال جاری 32.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و سوم متعلق به منطقه ماسوله استان گیلان به میزان 35.1 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 42 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه تکاب استان آذربایجان غربی به میزان 4.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 129
     شماره : 33
     زمان انتشار: اردیبهشت ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: