• خبرنامه 34 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری 282.3 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 300.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 6.2 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور215.1 بوده است که بارش سال جاری 31.2 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و چهارم متعلق به منطقه سمیرم استان اصفهان به میزان 31.5 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان 40.6 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 3.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 111
     شماره : 34
     زمان انتشار: اردیبهشت ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: