• خبرنامه 35 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ششم خرداد ماه سال جاری 284.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 306.8 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7.3 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور217.1 بوده است که بارش سال جاری 31 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و پنجم متعلق به منطقه فیروزکوه استان تهران به میزان 56.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه اهواز استان خوزستان به میزان 44.4 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی5.3 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 91
     شماره : 35
     زمان انتشار: خرداد ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: