• خبرنامه 37 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم خرداد ماه سال جاری 284.7 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 309.2 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 219.9 بوده است که بارش سال جاری 29.5 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و هفتم متعلق به منطقه سرعین استان اردبیل به میزان 22.1 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان 47.5 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه تکاب استان آذربایجان غربی به میزان منفی 6 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 71
     شماره : 37
     زمان انتشار: خرداد ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: