• خبرنامه 39 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا دوم تیر ماه سال جاری 285.5 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 310.4 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 8 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 221.6 بوده است که بارش سال جاری 28.8 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و نهم متعلق به منطقه سردشت بشاگرد استان هرمزگان به میزان 10.7 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه شهداد استان کرمان به میزان 47.9 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان 7.9 درجه سلسیوس بوده است
     تعداد بازدید: 68
     شماره : 39
     زمان انتشار: تیر ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: