• خبرنامه 40 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نهم تیر ماه سال جاری 286.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 310.6 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 7.9 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 222.4 بوده است که بارش سال جاری 28.6 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهلم متعلق به منطقه تالش استان گیلان به میزان 23.3 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان 47 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه سراب استان آذربایجان شرقی به میزان 8.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 47
     شماره : 40
     زمان انتشار: تیر ماه
     سال انتشار: 1399
     مدیر مسئول:
     سردبیر: