• خبرنامه شماره 4 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: از ابتدای سال زراعی جاری (94-93) تا کنون مجموع بارش کشور به میزان 4/18 میلیمتر بوده است که نسبت به میانگین بلند مدت (6 میلیمتر) این دوره 204 درصد افزایش داشته است و نسبت به سال زراعی قبل 14 میلیمتر افزایش بارش داشته ایم. در طی هفته گذشته کمینه های دما مربوط به ایستگاه های شمال غرب و غرب کشور بوده و نسبت به وضعیت نرمال اندکی خنک تر بوده است.
     تعداد بازدید: 1293
     زمان انتشار: مهر1393
     سال انتشار: 1393
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی