• خبرنامه شماره 7 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: در طی هفته هفتم مجموع ارتفاع بارش کشور 4.3 میلیمتر گزارش شده است که نسبت به میانگین چندین ساله در این بازه زمانی که 5.2 میلیمتر می باشد حدود یک درصد کاهش داشته است. همچنین مجموع بارش سال گذشته کشور در همین بازه زمانی 6.1 میلیمتر بوده است که نسبت به بلند مدت شانزده درصد افزایش داشته است.
     تعداد بازدید: 503
     زمان انتشار: آبان 1393
     سال انتشار: 1393
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی