• تاریخ انتشار: 1395/11/11
     تعداد بازدید: 658
     نمودار درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

     نمودار درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       درجه روز رشد GDD

      درجه روز رشد یا GDD یاGrowth Degree Daysچیست؟ اجازه دهید قبل بیان مفهوم درجه روز رشد رابطه درجه حرارت و میزان یا نرخ رشد موجودات زنده را به طور خلاصه توضیح دهیم. میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در وحله اول توسط درجه حرارت کنترل می شود. فرآیند رشد از یک دمای حداقل شروع می شود. میزان نمو با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد تا آنجایی که به بیشینه میزان خود می رسد، به دماهایی که بیشینه رشد در آن به وقوع می پیوندد دمای بهینه می گویند،به دمایی که بیشینه رشد در آن به وقوع می پیوندد دمای  بهینه می گویند،. با افزایش دما به بیش از دمای  بهینه میزان یا نرخ رشد دوباره کاهش می یابد. در واقع واکنش مراحل مختلف رشد اکثر موجودات زنده به دما، از الگوی خاصی تبعیت می کند با این تفاوت نه تنها دمای  حداقل، بهینه و بیشینه از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر متفاوت است بلکه این دماها برای مراحل و واکنش هایی که در داخل بدن یک موجود زنده اتفاق می افتند نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین براساس مطالب فوق زمانی که دما کنترل کننده میزان یا نرخ رشد یک موجود زنده یا یک فرآیند است میزان یا نرخ نمو آن موجود زنده یا فرآیند توسط یک سیستم درجه روز رشد یا همان GDD یا Growth degree day یا واحدهای گرمایی (Heat Units) مشخص می شود.


     در نمودارهای پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 4 اردیبهشت 1396مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که با خطوط قرمز رنگ و با حالت بلند مدت ( 1395-1380 ) مقایسه شده است و کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند .

      

      

      

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: