• تاریخ انتشار: 1396/01/16
     تعداد بازدید: 2654
     نمودار رطوبت اعماق خاک و بارش از 1 شهریور لغایت 31 شهریور 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     نمودار رطوبت اعماق خاک و بارش از 1 شهریور لغایت 31 شهریور 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     در نمودار های پیوست نمودار اعماق خاک در عمق های 5 تا 100 سانتی متری خاک از نمودار رطوبت اعماق خاک و بارش از 1 شهریور لغایت 31 شهریور 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی به تفکیک ایستگاه آورده شده است.

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: