• تاریخ انتشار: 1396/01/20
     تعداد بازدید: 3273
     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15 درجه از 1 شهریور لغایت 23 مهر 1396 در گستره ایران

     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15  درجه از 1 شهریور لغایت 23 مهر 1396 در گستره ایران      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: