• تاریخ انتشار: 1396/01/20
     تعداد بازدید: 4688
     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15 درجه از 1 مهر لغایت 17 آذر 1396 در گستره ایران

     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15  درجه از 1 مهر لغایت   17 آذر 1396 در گستره ایران

      

      

      

      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: