• فعالیتهای استانی در سامانه تهک
    • مقالات کشاورزی
    • نرم افزارهای هواشناسی کشاورزی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق
     لینک نرم افزار های کاربردی
     instatv3.6
     نرم افزار محاسبه شاخصهای خشکسالی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق کامل