• برای دریافت آخرین تاریخ کاشت کلز بر روی استان خود کلیک فرمائید
     دریافت پیش بینی،توصیه ها با کلیک روی استان مورد نظر

     ardebil


      


     برای دریافت اطلاعات هر استان کافی است بر روی استان مورد نظر کلیک فرمائید
    • نرم افزارهای هواشناسی کشاورزی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق
     لینک نرم افزار های کاربردی
     instatv3.6
     نرم افزار محاسبه شاخصهای خشکسالی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق کامل